• ទំព័រ banner2
  • ទំព័រ bannner

លទ្ធកម្ម

ផលិតផល

13

បំពង់ដែកថែបគ្មានថ្នេរ

បំពង់បង្ហូរទឹក, កែង

គែម

reducer.tee

ឧស្សាហកម្ម

6

បំពង់ឧស្សាហកម្មថាមពល

7

បំពង់ប្រេងនិងឧស្ម័ននិងបន្ទាត់បំពង់

9

បំពង់ឧស្សាហកម្មគីមីនិងបំពង់

10

បំពង់ឧស្សាហកម្ម boiler និងបំពង់