• ទំព័រ banner2
  • ទំព័រ bannner

ដែលសមត្រឹមត្រូវស៊េរី

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការសមស៊េរី

សមបំពង់

កែងដៃ

កែងគ្មានថ្នេរ

កែងដៃ

ផ្លូវកោង

ពត់គ្មានថ្នេរ

ផ្លូវកោង

flange

flange

flange

ម្នាក់

ម្នាក់

ម្នាក់

បន្ថយ

បន្ថយ

បន្ថយ